DIWRNOD AGORED Y GYMDEITHAS 2016

Cynhelir Diwrnod Agored y gymdeithas am eleni dan nawdd cangen Sir Ddinbych yng Nghwm Geifr a Blaencwm, Llanarmon Dyffryn Ceiriog ar ddydd Sadwrn 1af Hydref 2016 am 1.00 o’r gloch, drwy garedigrwydd Glyn a Lynne Jones, Elgan a Cathy, Gethin a Sara a’u dwy merch, Annes a Glesni Mai.

 

Dylid ymgynull yn gyntaf yn Blaencwm am 1.00 o’r gloch yn brydlon os gwelwch yn dda cyn symud ymlaen i Gwm Geifr am 2.30pm. Mae Blaencwm rhyw dair milltir a hanner i fyny o bentref Llanarmon DC. Rhaid troi i’r chwith ar sgwar y pentref ar bwys tafarn yr Hand os yn dod i lawr o gyfeiriad Llanrhaeadr ym Mochnant ar hyd ffordd gul a throellog neu i’r dde ar y sgwar os yn dod i fyny ar hyd y B4500 o gyfeiriad Y Waun, (neu Chirk) a chario ymlaen ar hyd ffordd gul, Swch Cae Rhiw. Fe fydd arwyddion i’ch helpu ond cofiwch peidio ac aros yng Nghwm Geifr ond cario ymlaen am rhyw filltir arall cyn troi i’r chwith ar ôl pasio hen gapel fydd ar y dde i chi i gyfeiriad Blaencwm, sydd rhyw filltir eto i fyny’r dyffryn. Blaencwm yw’r fferm olaf ar hyd y ffordd honno. Mae’r ffordd yn aros yn gul ac fe ddylsech fod yn ofalus i osgoi unrhyw anffawd

 

 

Mae buarth Blaencwm rhyw 1,300 troedfedd uwchben y môr yng Nghwm Llawenog, Dyffryn Ceiriog ac yn codi hyd at 2,600 troedfedd i ben Cader Bronweh sydd ar y Berwyn.  Mae’n ymestyn hyd at 1,500 o erwau gyda 200 erw ychwanegol o dir pori ar gael ar fynydd Blaenglyn. Mae diadell o 1,200 o famogiaid yn cael eu magu, gyda 250 ohonynt yn cael eu croesi gyda hyrddod Texel ac mae buches o rhyw 20 o wartheg duon Cymreig yn cael eu cadw hefyd. Fe fydd mamogiaid, defaid dau ddant, ŵyn benyw a hen hyrddod i’w gweld ym Mlaencwm.

Yng Nghwm Geifr mae'r buarth tua 1,200 troedfedd uwchben y mor, lle mae diadell oddeutu 1,000 o famogiaid Cymreig a 300 o famogiaid croes. Mae'r defaid Cymreig yn pori ar fynydd Tarw ar Swch sydd rhyngddynt yn ymestyn i tua 1,500 o erwau ac yn codi i 2,200 troedfedd. Mae hefyd 200 erw o dir wedi ei wella hefo 160 erw o dir Pentre Pant, sydd ar rent, yn tyfu silwair ac yn cartrefu'r defaid croes ar gwartheg iau. Mae 350 o’r mamogiaid Cymreig yn cael ei croesi gyda hyrddod Charollais a Cheviot. Yn Cwm Geifr, cawn weld hen hyrddod, hyrddod blwydd, ŵyn hyrddod, ŵyn benyw heb eu dyfnu gyda’u mamau a defaid dau ddant a mamogiaid eraill. Dosbarthir yr ŵyn mewn ffordd i weld pa hyrddod fydd eu tadau.

Gwerthir ychydig o ŵyn tewion y ddau le ar y bâch, un ai i Randall Parker yn Llanidloes neu Dunbia yn Llanybydder ond mae’r helyw yn cael eu gwerthu drwy’r farchnad agored yng Nghroesoswallt a Ruthin neu fel ŵyn stôr yn Ruthin neu Llanelwy.

Darperir lluniaeth ysgafn yng Nghwm Geifr. Rydym yn eich annog i fod yn brydlon ac i arddel gofal er mwyn hwyluso’r trafeilio i Flaencwm ac yna yn ôl i Gwm Geifr neu fe all greu problemau ar y ffyrdd cul.